Občasne meritve emisije snovi v zrak na Kompostarni Rosa

Po letošnji popolni zamenjavi biofilterskega materiala je dne 24.10.2019 podjetje Eko Ekoinženiring d.o.o. izvedlo občasne meritve emisije snovi v zrak na izpustu iz biofiltra kompostarne Rosa.

Namen občasnih meritev emisije snovi v zrak je ugotavljanje skladnosti emisije snovi v zrak glede na določila Okoljevarstvenega dovoljenja št. 35430-2/2014-3, ki ga je dne 14.04.2014 izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje.
V dovoljenju so predpisane mejne vrednosti emisij snovi v zrak na izpustu – napravi za čiščenje odpadnih plinov (biofiltru) in sicer:

  • celotni prah ..... mejna koncentracija 10 mg/m3
  • organske snovi razen metana ..... mejna koncentracija 50 mg/m3
  • amoniak NH3 ..... mejna koncentracija 10mg/m3

Iz poročila je razvidno, da je biofilter, oziroma celotno postrojenje za čiščenje odpadnih plinov na Kompostarni Rosa, v dobri kondiciji ter da se pravilno in redno izvajajo vsi ukrepi predpisani v OVD. Koncentracije merjenih emisij so daleč pod mejnimi vrednostmi. Več si lahko preberete v poročilu.

Poročilo meritve