Meritve emisij snovi v zrak na Kompostarni Rosa

Upravljavec Kompostarne Rosa je v aprilu 2014 pridobil Okoljevarstveno dovoljenje glede emisij snovi v zrak za obratovanje kompostarne.

V dovoljenju so predpisane mejne vrednosti emisij snovi v zrak na izpustu – napravi za čiščenje odpadnih plinov (biofiltru) in sicer:

- celotni prah………………………………..mejna koncentracija 10 mg/m3

- organske snovi razen metana………mejna koncentracija 50 mg/m3

- amoniak NH3………………………..……mejna koncentracija 10mg/m3

Upravljavec je v skladu z določbo Okoljevarstvenega dovoljenja o izvajanju obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak, naročil meritve na izpustu naprave. Meritve so bile izvedene 5. 11. 2014.

Izvajalec meritev Eko Ekoinženiring d.o.o. je izdelal naslednje poročilo z rezultati meritev:

Iz poročila je razvidno, da je biofilter, oziroma celotno postrojenje za čiščenje odpadnih plinov na Kompostarni Rosa, v dobri kondiciji ter da se pravilno in redno izvajajo vsi ukrepi predpisani v OVD. Koncentracije merjenih emisij so daleč pod mejnimi vrednostmi.

Matjaž Rus

direktor ROKS RECIKLIRANJE d.o.o.