OBVESTILO ZA JAVNOST

Po prijavi vezani na črno stoječo goščo v melioracijskem jarku, ki se nahaja na zemljišču s parc. št. 2492 k.o. Stara Vrhnika, je inšpektorica Inšpektorata RS za okolje in prostor dne 15.3.2022 izdala Odredbo za izvedbo nenapovedanega izrednega kontrolnega monitoringa (vzorčenje).
Odredba je obsegala:

1. VZORČENJE ODPADNE IZCEDNE VODE, KI NASTAJA PRI PROCESU KOMPOSTIRANJA NA LOKACIJI Kompostarne ROSA
2. VZORČENJE POVRŠINSKE VODE (ČRNE STOJEČE GOŠČE) V MELIORACIJSKEM JARKU NA ZEMLJIŠČU S PARC.ŠT. 2492 k.o. Stara Vrhnika
Nenapovedano vzorčenje je dne 29.03.2022 ob prisotnosti inšpektorice za okolje ter predstavniki Kompostarne ROSA izvedel pooblaščeni izvajalec (laboratorij) družba IKEMA d.o.o.
Potek vzorčenja je zapisan v zapisniku št. 06182-6269/2022-35.
Dne 21.04.2022 je pooblaščeni izvajalec IKEMA d.o.o. posredoval na Inšpekcijo za okolje Poročilo – mnenje o statistični primerjavi dveh vzorčenih populacij. Inšpekcija za okolje pa ga je posredovala Kompostarni ROSA. Iz poročila je razvidno, da se vzorec izcedne vode kompostarne in vzorec površinske vode v jarku med seboj razlikujeta.

Iz vsega navedenega v seznanitvi s strani Inšpekcije za okolje št. 06182-629/2022-56 je razvidno, DA KOMPOSTARNA ROSA NI ODGOVORNA ZA ČRNO GOŠČO V MELIORACIJSKEM JARKU.