Pravilno ločevanje odpadkov

Pravilno ločevanje biorazgradljivih odpadkov je osnova za kvaliteten kompost.

ZA IZVAJALCE ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV:

Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (UL RS 39/2010 z dne 17.05.2010) obvezuje vse izvajalce zbiranja komunalnih odpadkov, da od 30. junija 2011  vodijo ločeno zbiranje biorazgradljivih odpadkov in zelenega vrtnega odpada. Omenjena uredba prepoveduje mešanje biorazgradljivih odpadkov z drugimi vrstami odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvu.

ZA GOSPODINJSTVA:

Povzročitelji biološko razgradljivih odpadkov (gospodinjstva) morajo prednostno poskrbeti za hišno kompostiranje teh odpadkov, v kolikor nimajo te možnosti, pa morajo te odpadke ločeno prepuščati izvajalcu javne službe, v za to namenjenih zbirnih posodah.  
Domače kompostiranje je sicer lahko dobra rešitev, vendar zaradi nestrokovne izvedbe v praksi pogosto nastopijo težave. Premajhno prezračevanje in prevelika/premajhna vsebnost vlage lahko povzročijo razvoj mrčesa, glodalcev in predvsem neprijetnih vonjav. Študije so pokazale tudi onesnaževanje s toplogrednimi plini pri domačem kompostiranju (izpusti metana, amoniaka ali dušikovega oksida) (Colon in sod., 2010). Prav tako je vprašljiva stopnja higienizacije komposta, kateri je pomemben postopek pri kompostiranju, ki med drugim uniči patogene in semena plevelov.

ZAKAJ LOČEVATI BIORAZGRADLJIVE ODPADKE OD DRUGIH KOMUNALNIH ODPADKOV?

Ločeno zbrane biorazgradljive odpadke bomo predelali v kompost in ga vrnili v naravni snovni krog.Tako bomo namesto onesnaževanja okolja z njimi, doprinesli korist v smislu njihovega vračanja naravi. Biorazgradljivi odpadki zavzemajo več kot trideset odstotkov gospodinjskih odpadkov. Biološko razgradljivi odpadki se imenujejo zato, ker vsebujejo organske snovi, ki se na zraku ali tudi brez zraka razkrajajo oziroma razgradijo. Če jih zbiramo ločeno, bomo dosegli manjšo količino odpadkov na odlagališču in s tem podaljšanje njegove življenjske dobe. Manj biološko razgradljivih odpadkov na odlagališču  pomeni tudi manj toplogrednih plinov.

 

KAJ SODI MED BIORAZGRADLJIVE ODPADKE?

ostanki hrane ostanki sadja in zelenjave  
jajčne lupine
kavna gošča in ostanki čaja s filter vrečkami
rez dreves in grmovja
olupki citrusov  
papirnati robčki, prtički,brisače
zemlja za rože  
rezano cvetje  
pokošena trava, listje

 
KAJ NE SODI MED BIORAZGRADLJIVE ODPADKE?

masti in olja
plastične vrečke (razen iz biorazgradljive plastike)
sintetične ali s  kemikalijami  obdelane snovi
vrečke za oglje in brikete  
posipni pesek za mačke in iztrebki malih živali
mešani komunalni odpadki
sekundarne surovine (steklo, kovine, plastika)
mineralna olja in ostale tekočine


KAJ LAHKO KOT POSAMEZNIK PRISPEVATE ?

Poskrbite za ustrezno ločevanje biorazgradljivih bioloških odpadkov na njihovem izvoru - v zbirne posode za biorazgradljive biološke odpadke iz gospodinjstev nikakor ne odlagajte maščob, cigaretnih ogorkov niti ostankov kosti in mesa.
Biološko razgradljive odpadke v zbirno posodo ne odlagajte v plastičnih vrečkah, če morate uporabiti vrečko naj bo ta iz biorazgradljive plastike ali papirja.
Mokre odpadke odcedite preden jih oddate v zbirno posodo. Lahko jih zavijete v papir in s tem preprečite prehitro razgradnjo ter s tem razvoj neprijetnih vonjav.

Viri:
Colon J., Martinez –Blanco J, Gabarrell X., Artola A., Sanchez A., Rieradevall J., Font X.2010. Environmental assessment of home composting. Elsevier. Resources, Conservation and Recycling, 54, 893-904.
Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom. Uradni list RS, št. 39/2010.