Kompostiranje v svetu

EVROPA IN ZERO WASTE TRENDI

Če se poglobimo v trende EU, natančneje v projekt Zero Waste, lahko hitro ugotovimo, da je kompostiranje del zgodbe zmanjševanja nastajanja odpadkov, njihovega ločevanja in ustrezne obdelave. Biorazgradljive odpadke bo treba tako kot tudi vse druge vrste odpadkov po načelih Zero Waste v prihodnosti zmanjšati že nas samem izvoru.

Poleg tega Zero Waste koncept spodbuja kroženje naravnih virov, ki je tudi del procesa kompostiranja. Priporočljivi trendi ravnanja z odpadki so prikazani na sliki spodaj:

Slika: Želena hierarhija ravnanja z odpadki v EU po ideji Zero Waste projekta

( vir: http://ebm.si/p/zw/o-zero-waste/zero-waste-hierarhija/)

Evropa torej spodbuja dejavnosti kot je kompostiranje. Gre za napreden način predelave biorazgradljivih odpadkov, ki zmanjšuje odlaganje biorazgradljivih odpadkov in jih preusmerja iz sežigalnic odpadkov. Z dodajanjem komposta prsti se poskrbi za zdravo rast rastlin in dobro strukturo tal. Zgoraj omenjena hierarhija poudarja, da je vsakršno recikliranje boljše kot urejeno odstranjevanje (sežig, sosežig, odlaganje na urejenih odlagališčih). S tem se namreč vire ohranja, ne uniči.